Klub Seniora „Złota Jesień”

Klub Seniora „Złota Jesień” jest najstarszym i największym Klubem działającym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz jednym z najstarszych Klubów w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz w Polsce. Klub ma wieloletnią tradycję w kultywowaniu działalności w środowisku lokalnym Seniorów. Klub ze względu na różnorodność proponowanej oferty można określić jako prężnie działający. Wielokrotny laureat konkursów na „Najlepszy Klub Seniora”. Klub może się pochwalić organizacją różnych zabaw tematycznych oraz występami chętnie zapraszanych Zespołów. Obecnie Klub spotyka się w każdy poniedziałek w Restauracji „Tango” w Bydgoszczy. W klubie działają Zespół Wokalny "Tercja" i Zespół Wokalny "Niespodzianka".

„Złota Jesień” zajmuje się wolontariatem, organizuje również wczasy rehabilitacyjne i wycieczki nad morze. Sezon turystyczny rozpoczyna się co roku wyjazdem do sanktuariów maryjnych w Licheniu lub Górce Klasztornej. Oprócz tego odwiedzają również Ciechocinek, Świekatowo oraz Inowrocław. Rokrocznie organizują również klubowego sylwestra. Angażują się w liczne akcje społeczne, chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i chętnie je organizują przy wsparciu pracowników merytorycznych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Często wyjeżdżają także do zaprzyjaźnionych Klubów Seniora między innymi do Cekcyna, Barcina, Świecia czy Solca Kujawskiego. Klub Seniora „Złota Jesień” jest grupą ponad stu osób złotego wieku, którzy zawsze chętnie będą rozwijać swoje pasje oraz służyć pomocą innym ludziom.

KONTAKT

Klub spotyka się na zabawach tanecznych w Restauracji „Tango” przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy w poniedziałki w godz. 14:00-18:00. Osoby które chciałyby zostać Członkami lub Sympatykami Klubu prosimy o kontakt z Panią Ireną Kiedrowską – nr tel. 504 632 799.

WŁADZE KLUBU

Zarząd Klubu:

  1. Przewodnicząca – Irena Kiedrowska
  2. Zastępca Przewodniczącej – Krystyna Chylewska
  3. Sekretarz – Janina Kurdynowska
  4. Skarbnik – Janina Suchomska
  5. Członek Zarządu – Waldemar Węgrzyński

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący – Antoni Wilczewski
  2. Członkowie – Renata Kamińska, Władysław Trzciński
HISTORIA
Początki ruchu na rzecz Seniorów na terenie Bydgoszczy sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatywy skierowane do ludzi „złotego wieku” pojawiały się wówczas między innymi na łamach lokalnej prasy. Były to np. koncerty organizowane w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego. W tym czasie zaczęły również powstawać pierwsze Kluby Seniora. Pod koniec lat sześćdziesiątych na terenie byłego Województwa Bydgoskiego działało ich w sumie niemal pięćdziesiąt. Jednym z najstarszych podmiotów działających na rzecz Seniorów jest Klub Seniora „Złota Jesień”, który w 2018 roku obchodził pięćdziesiąte urodziny. Jest to jedna z najstarszych grup ludzi „trzeciego wieku” działających w naszym regionie. Historia klubu sięga 1968 roku. Zgodnie z zachowanymi źródłami rozpoczął on swoją działalność siódmego listopada. Klub od początku był bezpośrednio związany z Wojewódzkim Domem Kultury w Bydgoszczy. Ze strony wspomnianej instytucji organizowali go Leon Kowalski oraz Tytus Frelichowski. Przy tworzeniu klubu współpracowali oni z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Założycielami klubu byli trzej Seniorzy, Panowie Pieczyński, Sznurowski oraz Moskwa. Pierwszym przewodniczącym klubu został Jan Kotecki. Oprócz niego w zarządzie znalazły się również Helena Rzaniak jako zastępca oraz Gertruda Orkiszewska pełniąca funkcję sekretarza. W skład klubu wchodziło wówczas pięćdziesiąt osób. Z czasem ich liczba znacząco wzrosła. Początkowo członkowie Klubu spotykali się raz w tygodniu. Na początku lat siedemdziesiątych były to czwartkowe popołudnia. Spotkania organizowano w salach Wojewódzkiego Domu Kultury w godz. od 16:00 do 20:00. Często urozmaicano je występami amatorskich zespołów teatralnych i instrumentalnych, nauką śpiewu, potańcówkami czy też prelekcjami. Czasami spotkania były poprzedzone zebraniami Rady Społecznej. Od początku swojej działalności Klub Seniora „Złota Jesień” aktywnie włączył w inicjatywy na rzecz ludzi „Trzeciego Wieku” organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury. Jedną z nich był między innymi organizowany do dzisiaj cykliczny konkurs pn. „Laur Seniora”. Ponadto Klub we współpracy z WDK organizował również spotkania z lekarzami. Oprócz tego Seniorzy wspólnie zwiedzali Bydgoszcz oraz wyjeżdżali na wycieczki poza miasto. Dla przykładu na początku 1972 roku planowano wybrać się między innymi do Gdańska oraz Ciechocinka. W tym czasie przy klubie działał już nieznany z nazwy zespól muzyczny. Liczył on dwadzieścia osób. Problemem Seniorów był brak stałego dyrygenta. W 1972 roku instruktorem przy zespole został Paweł Hypszera. Członkowie zespołu potkali się wówczas raz w tygodniu na dwugodzinne próby. W 1977 roku zmarł dotychczasowy Przewodniczący klubu Jan Kotecki. Na jego miejsce została wówczas wybrana Marta Nitkowska. Sprawowała ona tę funkcję do 1981 roku. W organizowanych co rok wyborach brało wówczas udział średnio nieco ponad pięćdziesiąt osób. W skład Rady Klubu wchodziło od siedmiu do dwunastu członków. Komisję Rewizyjną tworzył z kolei zespół złożony z trzech członków. W ramach Klubu działała w tym czasie sekcja kulturalno-oświatowa oraz sekcja charytatywna. Zadaniem pierwszej była organizacja wydarzeń kulturalnych oraz prelekcji. Zadaniem drugiej z wymienionych było z kolei odwiedzanie chorych Członków Klubu. W 1981 roku przewodniczącym Klubu został Andrzej Kwiatkowski. Po nim funkcję tę ponownie objęła Marta Nitecka. W tym czasie niezwykle aktywny pozostawał klubowy zespól wokalny. Koncertował on nie tylko w Bydgoszczy i Województwie Bydgoskim. Występował również w Białymstoku, Wałbrzychu oraz na Dolnym Śląsku. W 1983 roku zespół wystąpił ze swoim jubileuszowym dwusetnym koncertem. Jego instruktorem był wówczas nauczyciel Wacław Smaruja. Po nim funkcję tę przejął Stanisław Szymczak. W połowie lat osiemdziesiątych Klub działający przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy liczył 118 członków. Spotkania odbywały się wówczas w poniedziałki. Do 1996 roku Klub Seniora przy WOKu pełnił funkcję dzisiejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co roku organizowano uroczysta inaugurację roku kulturalno-oświatowego. W jego ramach klub przygotowywał wykłady oraz prelekcje. Trwały one zazwyczaj około 45 minut. Przy ich przygotowaniu członkowie klubu otrzymywali pomoc merytoryczną oraz techniczną ze strony WOKu. W letnie niedziele Seniorzy organizowali z kolei tzw. „Spotkania pod kasztanami”. Były to zabawy muzyczne w ogrodzie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Potańcówki odbywały się również w czasie karnawału. Stałym elementem działalności klubu były także tradycyjne spotkania towarzyskie przy herbacie. Ponadto seniorzy włączali się również w organizację imprez okolicznościowych np. z okazji Dnia Kobiet. W omawianym czasie dużą popularnością cieszyły się ciągle wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Pochłaniały one znaczną część Klubowego budżetu. Z czasem liczba wyjazdów musiała zostać ograniczona ze względu na nie dobory paliwa. Istotnym elementem działalności seniorów przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury były również warsztaty. W tym czasie klub prowadził zajęcia koła haftu oraz kurs tkactwa. Na początku drugiej połowy lat osiemdziesiątych Seniorzy zorganizowali także Kabaret Literacki. Za jego próby odpowiedzialne były kierownik sekcji teatru Renata Rybacka i Grażyna Piasecka (Dział Metodyczny Klubów Seniora). Skład kabaretu rekrutował się spośród członkiń chóru „Wokalistki”. Pierwszy scenariusz dla kabaretu napisał nauczyciel wychowania technicznego z III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i późniejszy wojewódzki kurator oświaty Januariusz Stodolny. Kierownikiem muzycznym i akompaniatorem kabaretu był początkowo pan Szymański. Później zespół prowadził samodzielnie Henryk Bochniak. W chwili powstania był to kabaret literacki o formie estradowej. Po Marcie Nitkowskiej przewodniczącą Klubu została Stefania Kurcz. Następnie funkcję tę przejął, zmarły w 2012 roku, Benedykt Gwiazdowski. Był on przewodniczącym przez dwie dekady. Oprócz niego w zarządzie Klubu funkcje sekretarzy i skarbników długie lata pełniły Marcelina Strzelecka (zrezygnowała ze względów zdrowotnych) i Maria Kowalkowska. W czasie urzędowania Benedykta Gwiazdowskiego, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Klub Seniora działający przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury przybrał nazwę „Złota Jesień”. Niedługo potem rozwiązano istniejący w ramach klubu chór „Wokalistki”. Po Benedykcie Gwiazdowskim funkcję przewodniczącego Klubu Seniora „Złota Jesień” pełniła Janina Kurdynowska. W tym czasie w skład zarządu wchodzili również: Salomea Adamska (zastępca), Jadwiga Szabela (sekretarz) oraz Pani Budnik (skarbnik). W omawianym czasie lukę po rozwiązanym chórze „Wokalistki” wypełnił zespół wokalny „Tercja”. Śpiewa on znane utwory polskich wokalistów między innymi Seweryna Krajewskiego, Ryszarda Rynkowskiego, oraz Zespołu „Filipinki”. Zespół występuje na przeglądach, festiwalach, imprezach okolicznościowych, uświetnia swoimi występami wieczorki klubowe śpiewając muzykę popularną. Grupa była wielokrotnie nominowana do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”. W swoim repertuarze posiada także kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne. Drugim istniejącym do dziś zespołem wokalnym funkcjonującym w ramach klubu seniora „Złota Jesień” jest „Niespodzianka”. Zespół ten został założony w 2006 roku z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Klubu Janiny Kurdynowskiej. Występujący w nim seniorzy prezentują utwory biesiadne. Jest to jest zespół mieszany. Obie opisane grupy uświetniają swoimi występami uroczystości klubowe, występują w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, biorą udział w konkursach oraz wymieniają się doświadczeniami z zaprzyjaźnionymi klubami seniora z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Do stycznia 2019 roku rolę Przewodniczącej Klubu pełniła nieodżałowana Pani Teresa Macioszek, która pełniła również funkcję Liderki Zespołu Wokalnego „Tercja”. Do dnia dzisiejszego Przewodniczącą Klubu Seniora „Złota Jesień” jest Pani Krystyna Chylewska. Klub po lockdownie spowodowanym pandemią COVID-19 powrócił do spotkań i wieczorków tanecznych w bydgoskiej Restauracji Tango.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01