Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

 • Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kpck.pl oraz bip.kpck.pl
 • Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do budynku przy placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy.
 • Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do budynku przy ul. Toruńskiej 28 w Bydgoszczy.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez KPCK w Bydgoszczy.
 • Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2023
 • Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Koordynator do spraw dostępności

 • Julian Waszak, kierownik Pracowni Integracji Międzypokoleniowej
 • Do zadań koordynatora należy w szczególności:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KPCK w Bydgoszczy,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
 • monitorowanie działalności instytucji w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przygotowanie raportu z wdrażania dostępności co 4 lata rozpoczynając od 2021 roku,
 • przygotowanie deklaracji dostępności,
 • opracowanie i realizacja szkoleń pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy w zakresie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach jak i świadomości barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Kontakt: tel. 52 585 15 01 wew. 108, e-mail: . julian.waszak@kpck.pl lub integracja@kpck.pl
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością

 • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jest możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością przy poruszaniu się po budynku przy placu Kościeleckich oraz korzystania z oferty KPCK w Bydgoszczy.
 • Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty aby AOZN był dla Pastwa dostępny. Osoba do kontaktu: Julian Waszak z Pracowni Integracji Międzypokoleniowej, tel. 52 585 15 01 wew. 108, e-mail. julian.waszak@kpck.pl lub integracja@kpck.pl
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W budynku przy placu Kościeleckich na parterze na wprost od głównego wejścia znajduje się recepcja gdzie można uzyskać informacje oraz zakupić bilety, publikacje i inne materiały. Informacje dotyczące oferty można uzyskać również w Dziale Marketingu Kultury który znajduje się na pierwszym piętrze na które można dojechać windą. Można skorzystać także z pomocy Informacji Kulturalnej: tel. 52 585 15 02 wew. 125, e-mail: redakcja@kulturawzasiegu.pl
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie chwilę obecną nie zapewniamy usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN) oraz alfabetu Lorma.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR, systemu Bluetooth, systemu ETR oraz czytników ekranu z syntezatorem mowy.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Kontakt z KPCK w Bydgoszczy możliwy jest przez korzystanie z poczty elektronicznej sekretariat@kpck.pl, przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 516 839 380 lub korespondencję pisemną na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 85-033 plac Kościeleckich 6.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.
 • Ostatecznie prosimy skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą (dostępność cyfrowa)

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
 • Data publikacji strony internetowej: 23.11.2015
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.08.2017
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 07.09.2020
 • Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
 • Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu.
 • Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.
 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy nie posiadają napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Udostępnione w serwisie nagrania są zamieszczone na kanale YouTube KPCK w Bydgoszczy.
 • Linki są prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • Każdy element nawigacji jest wyraźny, a nawigacja jest logiczna.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące.
 • Serwis jest przygotowany do obsługi poprzez tablety i smartphony.
 • Możliwa jest zmiana wielkości czcionki.
 • Zastosowano prawidłowy kontrast.
 • Nawigacja na stronie jest logiczna i przejrzysta.
 • Nagłówki są prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach serwisu.
 • Tytuły stron są prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • Każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec.
 • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • Nie we wszystkich elementach graficznych i zdjęciach zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące dostępności cyfrowej

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Osobą kontaktową w sprawach technicznych dotyczących strony www oraz BIP jest: Marcin Wachniak, kierownik Działu Marketingu Kultury, tel. 52 585 15 01 wew. 107, e-mail. marcin.wachniak@kpck.pl lub promocja@kpck.pl
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Status budynków pod względem zgodności z ustawą (dostępność architektoniczna)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, plac Kościeleckich 6

 • Do budynku prowadzi pięć wejść. Trzy wejścia znajdują od strony placu Kościeleckich, dwa z nich mają wysoki próg zapobiegający wlaniu się wody do budynku w wyniku zalania ze strony ulicy. Jedno wejście od strony ulicy ma podjazd dla wózków oraz poręcz, nie ma progu i bezpośrednio prowadzi do Salonu Hoffman. Dwa wejścia są usytuowane z tyłu budynku od strony podwórza i ogrodu, nie mają progów i prowadzą bezpośrednio do Salonu Hoffman. Jedno z tych wejść jest jednocześnie windą, którą można dostać się na antresolę Salonu Hoffman oraz na pierwsze piętro budynku.
 • Recepcja znajduje się na parterze na wprost od głównego wejścia, można do niej dotrzeć przez każde z 5 wejść do budynku. Obok recepcji znajduje się szatnia dla gości oraz wejście do Salonu Hoffman.
 • Dla osób korzystających z wózków i chodzików dostępne są pomieszczenia na parterze i na pierwszym piętrze oraz Salon Hoffman z antresolą. Widna dociera jedynie do wysokości pierwszego piętra.
 • Dostosowana i oznaczona toaleta znajduje się na parterze budynku.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. KPCK w Bydgoszczy dysponuje własnym parkingiem dla gości. Jeżeli jest taka potrzeba, samochód może podjechać z tyłu budynku bezpośrednio do wejścia do Salonu Hoffman lub do windy. Przed budynkiem od strony ulicy jest zakaz parkowania ale możliwy jest czasowy postój przy wejściu, aby goście mogli skorzystać z wejścia z podjazdem dla wózków z poręczą.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR, systemu Bluetooth, systemu ETR oraz czytników ekranu z syntezatorem mowy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wokół budynku i w budynku nie ma ścieżek dotykowych, płyt prowadzących, płyt ostrzegawczych oraz mat naklejanych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W latach 2009-2015 realizowany był projekt „Adaptacja budynku” KPCK w Bydgoszczy. Odbiór ostatniego etapu dokonano 15.12.2015 r. Dnia 20.02.2016 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do 15.12.2020 nie jest możliwe wprowadzenie zmian architektonicznych w budynku.
 • Dostęp na dzień 07.09.2020 r. do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy jest utrudniony ze względu na prace budowlane i przebudowę ul. Kujawskiej, ul. Długiej, ronda Bernardyńskiego oraz ronda Kujawskiego, które znajdują się w sąsiedztwie. Część prac budowlanych realizowanych jest na placu Kościeleckich, co może utrudniać dostęp do parkingu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Biały Domek”, ul. Toruńska 28 w Bydgoszczy

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa prowadzące do piwnicy budynku są częściowo dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, są wyposażone w podjazdy, które zaczynają lub kończą się schodami, jeden z tych podjazdów jest wyposażony w barierkę. Trzecie wejście prowadzi na parter budynku, jest ono poprzedzone schodami na taras bez podjazdu.
 • Na parterze są dwie toalety niedostosowane do osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku nie ma windy do piwnicy i na piętro.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed bramą wjazdową na teren są miejsca parkingowe, WTZ dysponuje własnym parkingiem na podwórku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR, systemu Bluetooth, systemu ETR oraz czytników ekranu z syntezatorem mowy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wokół budynku i w budynku nie ma ścieżek dotykowych, płyt prowadzących, płyt ostrzegawczych oraz mat naklejanych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek został oddany do użytku WTZ w 1997 roku spełniając wszystkie ówczesne wymogi standardy. Od 1997 nie było, żadnej większej przebudowy, rewitalizacji czy modernizacji tego budynku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące dostępności architektonicznej

 • W przypadku problemów z dostępnością do budynków lub parkingu przy placu Kościeleckich osobą kontaktową jest kierownik Działu Administracji: tel. 52 585 15 01 wew. 110, e-mail: administracja@kpck.pl
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Plan działań na rzecz poprawy dostępności

 • Planujemy konsultacje społeczne z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w celu opracowania dobrych praktyk oraz wdrażania usprawnień i eliminacji barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Planujemy konsultacje społeczne z podmiotami działającymi w obszarze kultury i edukacji z osobami z niepełnosprawnościami w celu opracowania dobrych praktyk oraz wdrażania usprawnień i eliminacji barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Planujemy szkolenia pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w zakresie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach jak i świadomości barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie bariery cyfrowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.
 • Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie bariery architektoniczne, aby budynki spełniały wszystkie wytyczne związane z dostępnością. Budynek przy placu Kościeleckich jest wpisany do rejestru zabytków, a wszystkie zmiany muszą być realizowane za zgodą władz konserwatorskich. Budynek przy ul. Toruńskiej 28 nie jest modernizowany z przyczyn finansowych.

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01