Laur Seniora 2014

46 Ogólnopolski konkurs na Najlepszy Klub Seniora pn. „Laur Seniora 2014” .Hasło: Integracja międzypokoleniowa

W połowie marca 2014 roku odbędzie się podsumowanie 45 edycji konkursu. Przebiegał on pod hasłem „Kultywowanie tradycji ludowych i regionalnych”. Do udziału w konkursie zgłosiły się kluby seniora działające w całej Polsce, najliczniej reprezentowany jest nasz region kujawsko-pomorski. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia udziału w „Laur Seniora 2014”. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2014 w wersji elektronicznej lub papierowej.

Regulamin 46 Ogólnopolskiego Konkursu Na Najlepszy Klub Seniora pn. „LAUR SENIORA 2014”. Hasło: Integracja międzypokoleniowa

1: Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy.

2: Cel konkursu:
Rozbudzanie aktywności członków klubów seniora, kształtowanie ich zainteresowań, kultywowanie tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów, ochrona ginących zawodów, aktywne uczestnictwo w kulturze i turystyce.

3: Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą wszystkie kluby seniora, działające na terenie kraju. Ocenie podlegać będzie działalność klubu w okresie od 01. 01. 2013 r. do 31.12. 2013 r. (rok kalendarzowy).

4: Szczególnej ocenie podlegać będą:
inicjatywy wychodzące poza standardowe działanie klubu;
organizowanie imprez międzyklubowych, powiatowych, wojewódzkich;
nawiązywanie kontaktów z klubami seniora z zagranicy.
Ponadto oceniana będzie działalność klubu w zakresie: pracy kół zainteresowań, pracy zespołów artystycznych, pracy zespołów rękodzieła artystycznego i ludowego, kultywowanie różnych form tradycji: obrzędów, zwyczajów i obyczajów.
Udział zespołów artystycznych i kół zainteresowań w przeglądach organizowanych na szczeblu gmin, powiatów, województw i kraju.
Inne formy pracy w klubach seniora, a nie ujęte w regulaminie
Dodatkowe punkty będą przyznawane dla klubów (kół) należących do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora – współorganizatora imprezy.
Działalność klubu w oparciu o wyżej wymienione punkty należy ująć na druku sprawozdania, które będzie podstawą oceny pracy klubu.
5: Karty zgłoszenia i plany pracy należy przesłać do dnia 30 marca 2013 r. Termin nadsyłania sprawozdań i opisów wydarzeń upłynie z dniem 20 stycznia 2014 Podsumowanie konkursu nastąpi na imprezie finałowej w Bydgoszczy w I połowie marca 2014 r. Pobierz kartę zgłoszenia

6: Nagrody:
Komisja konkursowa ustala nagrody pieniężne i nagrody specjalne dla klubów najlepiej realizujących założenia konkursu oraz klubów prowadzących oryginalne i nowatorskie formy działania. Wszystkie kluby, które wezmą udział w konkursie, otrzymają okolicznościowe dyplomy uczestnictwa.

7: dodatkowe informacje:
Pracownia Działań na Rzecz Seniorów, Osób Niepełnosprawnych i UTW, telefon: (052) 585-15-03, (52) 584-14-48, faks: ( 052)585-15-06, e-mail: seniorzy@wokis.bydgoszcz.com. Adres do korespondencji: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki, 85-033 Bydgoszcz pl. Kościeleckich 6 – na kopercie prosimy dopisać „Laur Seniora”.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego