Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

1 września 2017 rozpoczęło swoją działalność Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”). Liderem projektu jest Pallmed sp. z o.o. ŚCOPO jest projektem partnerskim, realizowanym wraz z 21 podmiotami z sektora medycznego, społecznego i kulturalnego (jednostki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, szpitale, placówki podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, NGO). Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 31 grudnia 2019 roku na terenie Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Budżet całkowity projektu wynosi 4 229 621,80 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem i ich rodzin poprzez rozwój sieci wsparcia – kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.

Ważną częścią projektu są też oddziaływania kulturowe, nastawione na zmniejszenie izolacji społecznej i zwiększenie udziału osób chorych i ich opiekunów w życiu społeczno-kulturowym lokalnej społeczności.

Instytucje kultury (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku) będą organizowały specjalne zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb opisywanej grupy. Jest to z pewnością działalność nowatorska, gdyż, mimo szerokiej oferty dla seniorów, jak do tej pory, ośrodki kultury nie wychodziły naprzeciw potrzebom chorych otępiennych. Koordynatorem projektu z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury jest Julian Waszak, a działania w obszarach aktywizacji społeczno-kulturowej realizuje Pracownia Integracji Międzypokoleniowej.

Obszary działalności ŚCOPO

Działalność ŚCOPO będzie koncentrować się na 4 głównych obszarach:

 1. Działania świadomościowe
  Działania mające zwiększyć świadomość społeczną na temat otępień, ich rozpoznawania, możliwości leczenia i uzyskania wsparcia. W ramach oddziaływań świadomościowych organizowane będą konferencje, spotkania świadomościowe, kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu.
 2. Uniwersytet psychogeriatryczny
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu psychogeriatrii dla różnych grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, opiekunowie zawodowi). W ramach tego działania prowadzone będą także szkolenia rodzin osób chorych z zakresu prawidłowej opieki nad chorym oraz radzenia sobie z obciążeniem wynikającym z długoterminowej opieki.
 3. Działania środowiskowe
  W ramach działań środowiskowych prowadzone będą wizyty zespołu specjalistów ŚCOPO (pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta zajęciowy) w miejscu zamieszkania chorego. Poprzez współpracę z partnerami projektu, chorzy uzyskają dostęp do przysługującym im świadczeń socjalnych oraz skoordynowanych działań medycznych. Zostanie zapewniony stały kontakt rodzin chorych z centrum ŚCOPO poprzez stworzoną na potrzeby projektu, platformę telemedyczną.  Opiekun będzie mógł skontaktować się ze ŚCOPO kiedy cokolwiek będzie go niepokoiło. Dzięki szybkiej reakcji będzie można zapobiegać nasileniu się zaburzeń i ograniczyć trudności.
 4. Aktywizacja społeczno-kulturowa
  Działania te służą zwiększeniu aktywności społecznej osób chorych na choroby otępienne i ich opiekunów. Dzięki współpracy z ośrodkami kultury, w ramach projektu prowadzone będą zajęcia aktywizujące dostosowane do potrzeb i możliwości chorych i ich rodzin. Osoby z chorobą otępienną oraz ich rodziny są grupą zmarginalizowaną jako potencjalni uczestnicy życia kulturalnego danych społeczności lokalnych.
  Ze strony instytucji kultury brak jest konkretnych ofert przystosowanych dla tych osób pod kontem specyfiki choroby i jej przebiegu. W społeczeństwie brak również wiedzy na temat chorób otępiennych, funkcjonowania i potrzeb chorych i ich rodzin. Instytucje kultury poprzez sztukę i rekreację mogą stworzyć ciekawa ofertę zajęć terapeutycznych oraz rekreacyjnych będących alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego. Działania takie niwelują skutki choroby oraz odciążają rodziny osób chorych w sprawowanej opiece. Pozwalają także na reintegrację chorych ze społecznością lokalną, przeciwdziałają osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.
Rekrutacja

Rekrutację pacjentów rozpoczęto od 1 listopada 2017 roku. Do udziału w projekcie zapraszamy chorych i opiekunów mieszkających w Bydgoszczy lub w powiecie sępoleńskim. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz działania Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach znajdują się na stronie www.domsueryder.org.pl w zakładce Projekty.

Partnerzy projektu

PARTNERZY PROJEKTU

 • Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Lider Projektu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej NOWY FORDON Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Gminna Przychodnia w Osielsku Przychodnia Przyjazna Sp. z o. o. w Bydgoszczy
 • Bydgoska Medyczna Przychodnia „CENTRUM” Sp. z o.o.
 • Krzysztof Buczkowski - Praktyka Lekarza Rodzinnego w Bydgoszczy
 • Parafia p.w. Ducha Świętego w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Bydgoska Pomoc Społeczna
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
 • „DOKTÓR” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sępólnie Krajeńskim
 • NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 • Med-Ars Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
Powiązane wydarzenia i artykuły

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Zapraszamy do kontaktu:

KLAUDIA FERENC
klaudia.ferenc@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

WERONIKA KORGA
weronika.korga@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01